Списък на медицинските специалности в България, автоматично признати в Европейския съюз и срок за придобиването им

1. Анестезиология и интензивно лечение - 3 год.
2. Вътрешни болести - 5 год.
3. Гастроентерология - 4 год.
4. Гериатрична медицина - 4 год.
5. Детска психиатрия - 4 год.
6. Детски болести - 4 год.
7. Ендокринология и болести на обмяната - 3 год.
8. Инфекциозни болести - 4 год.
9. Кардиология - 4 год.
10. Клинична алергология - 3 год.
11. Клинична фармакология и терапия - 4 год.
12. Клинична хематология - 3 год.
13. Кожни и венерически болести - 3 год.
14. Лъчелечение - 4 год.
15. Нервни болести - 4 год.
16. Нефрология - 4 год.
17. Обща медицина - 3 год.
18. Пневмология и фтизиатрия - 4 год.
19. Психиатрия - 4 год.
20. Ревматология - 4 год.
21. Спешна медицина - 5 год.
22. Трансфузионна хематология - 4 год.
23. Физикална и рехабилитационна медицина - 3 год.
24. Акушерство и гинекология - 4 год.
25. Висцерална хирургия - 5 год.
26. Гръдна хирургия - 5 год.
27. Детска хирургия - 5 год.
28. Кардиохирургия - 5 год.
29. Лицево - челюстна хирургия - 5 год.
30. Неврохирургия - 5 год.
31. Ортопедия и травматология - 5 год.
32. Очни болести - 3 год.
33. Пластично-възстановителна хирургия - 5 год.
34. Съдова хирургия - 5 год.
35. Урология - 5 год.
36. Ушно-носно-гърлени болести - 3 год.
37. Хирургия - 5 год.
38. Биохимия - 4 год.
39. Клинична имунология - 4 год.
40. Клинична лаборатория - 4 год.
41. Микробиология - 4 год.
42. Нуклеарна медицина - 4 год.
43. Образна диагностика - 4 год.
44. Комунална хигиена - 4 год.
45. Обща и клинична патология - 4 год.
46. Социална медицина и здравен мениджмънт - 4 год.
47. Трудова медицина - 4 год.
48. Фармакология - 4 год.
49. Орална хирургия - 3 год.
50. Ортодонтия - 3 год.
51. Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия - 4 год.

    Всички тези 51 специалности ще се признават автоматично в държавите, членки на ЕС. Съществува друга група от 87 специалности, които не се признават автоматично във всички страни от Евросъюза, а само в някои държави, в които съществуват като специалности.

Организация на обучението

Вход в нашия форум

www.bg-dentist.eu